Αλλαγές στη νομοθεσία για την ογκομέτρηση δεξαμενών

Α) Ογκομετρήσεις (αρχική και επανογκομέτρηση) των παντός είδους δεξαμενών Ποτοποιών – Ζυθοποιών – Οινοποιών

από 10/05/2018 ισχύει η υπ.αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/1614/2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο.». Με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης εισήχθη η απαίτηση ελέγχου και ογκομέτρησης δεξαμενών & δοχείων ανά 10ετία από διαπιστευμένους φορείς.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Δεξαμενές των οποίων ο έλεγχος και η κατάρτιση των οικείων ογκομετρικών πινάκων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας (10/5/2018), θεωρούνται ότι έχουν αναγνωρισθεί και εγκριθεί και οι οικείοι ογκομετρικοί πίνακες ισχύουν μέχρι της λήξεώς τους και πάντως όχι πέραν της δεκαετίας από της ημερομηνίας καταρτίσεώς τους.
• Προκειμένου για τους νομίμως λειτουργούντες ποτοποιούς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, παρέχεται προθεσμία δύο ετών (έως 10/5/2020), για την ογκομέτρηση των δεξαμενών στις οποίες τοποθετούνται τα οικεία προϊόντα.
• Προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων, στα οποία τοποθετούνται τα προϊόντα των άρθρων 90 (κρασί) & 92 (ποτά από ζύμωση) η προθεσμία που είχε τεθεί, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31/12/2019.
• Για μεταβατική περίοδο δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας, οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης μπορούν να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα.

Β) Ογκομετρήσεις (αρχική και επανογκομέτρηση) των παντός είδους δεξαμενών Οινοπνευματοποιών – Αποσταγματοποιών & φορολογικές αποθήκες εμπορίας αλκοόλης αποσταγματων

από 15/03/2018 ισχύει η υπ.αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/817/2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων». Οι Αποσταγματοποιοί είχαν και έχουν συνεχώς την απαίτηση ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών (δεν έχει δοθεί παράταση). Όσοι θα χρειαστεί να ανανεώσουν άδειες θα πρέπει να κάνουν ογκομετρήσεις.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Δεξαμενές των οποίων ο έλεγχος και η κατάρτιση των οικείων ογκομετρικών πινάκων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας (15/3/2018), θεωρούνται ότι έχουν αναγνωρισθεί και εγκριθεί και οι οικείοι ογκομετρικοί πίνακες ισχύουν μέχρι της λήξεώς τους και πάντως όχι πέραν της δεκαετίας από της ημερομηνίας καταρτίσεώς τους
• Για μεταβατική περίοδο δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας, οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης μπορούν να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα.

Γ) Επιτρέπεται η εφαρμογή της ογκομετρικής μεθόδου με χρήση ροόμετρου στις ογκομετρήσεις δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη

στις 22/2/2019 με απόφαση του ΓΧΚ υπ.αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/774/22.2.2019 , εγκρίθηκε η εφαρμογή της ογκομετρικής μεθόδου με χρήση ροόμετρου και για τις Ποτοποιίες & τις Αποσταγματοποιίες. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ την ογκομέτρηση με γεωμετρικές μεθόδους.

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της κείμενης ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ η διαδικασία έγκρισης χρήσης των δεξαμενών διεξάγεται σε τρεις φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας θα πρέπει να καταθέσει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου αίτηση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Τα ακριβή στοιχεία του ενδιαφερομένου επιτηδευματία.
2. Την περιγραφή της δεξαμενής περιγράφοντας και την ακριβή της θέση, συνυποβάλλοντας λεπτομερή σχέδια της, καταρτισθέντα από αρμόδιο μηχανικό ή μηχανολόγο. Επίσης συνυποβάλλονται δεόντως υπογεγραμμένα και τα σχετικά πιστοποιητικά αντοχής και στεγανότητας της κάθε δεξαμενής.
3. Το νομικό καθεστώς χρήσης της δεξαμενής.
4. Τα στοιχεία του διαπιστευμένου φορέα που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση.
5. Τεχνικό Φάκελο καταρτισμένο από τον διαπιστευμένο φορέα που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση στον οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται κυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών διαπίστευσης του φορέα και των πιστοποιητικών διακρίβωσης του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, περιγραφή της μεθόδου ογκομέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί και αποδεικτικά της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση.

Έπειτα η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αφού προβεί σε έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και του συνυποβαλλόμενου φακέλου εισηγείται εγγράφως στο Τελωνείο Ελέγχου την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του Επιτηδευματία. Το Τελωνείο Ελέγχου έπειτα από τις δικές του ενέργειες χορηγεί ή μη την έγκριση για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών από το διαπιστευμένο εργαστήριο.

Κατά την δεύτερη φάση το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στην σύσταση συγκεκριμένης ανά περίπτωση επιτροπής, η οποία κατά τη διάρκεια των εργασιών ογκομέτρησης ελέγχει τα υποβληθέντα κατά την αρχική αίτηση στοιχεία και διασταυρώνει είτε εν όλω είτε δειγματοληπτικά, τις επιμέρους μετρήσεις της διενεργούμενης ογκομέτρησης. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα και ευρήματα του ελέγχου τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τον τελικό Έλεγχο και Αξιολόγηση.

Στην Τρίτη φάση ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας υποβάλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου κυρωμένο αντίγραφο του χορηγηθέντος πιστοποιητικού διακρίβωσης και τον προκύψαντα ογκομετρικό πίνακα με όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα τα οποία προκύπτουν με υπευθυνότητα του διαπιστευμένου φορέα ογκομέτρησης.

Κατά τον Τελικό Έλεγχο και Αξιολόγηση οι Ελεγκτικές αρχές αξιολογούν και διασταυρώνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και χορηγούν ή όχι την έγκριση χρήση της δεξαμενής.

Ενώ η διαδικασία της διαπιστευμένης ογκομέτρησης, είναι η ουσία της όλης πολύπλοκης διαδικασίας, αποτελεί ΜΟΝΟ ένα τμήμα της εξασφάλισης άδειας και έγκρισης χρήσης μιας δεξαμενής κάνοντας την όλη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα για τον επιτηδευματία.