Δ.Τ. Ικανοποίηση αιτημάτων του συνδέσμου μετά την κατάργηση του Ε.Φ.Κ. στο κρασί

Σε συνέχεια των προσπαθειών και της συνεχούς ενημέρωσης ως προς τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν μετά τον μηδενισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί, λύσεις δόθηκαν εν τέλει με την υπ’ αριθμ. Ε.2041/7-3-2019 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η οποία κοινοποιήθηκε χθες (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ) και η οποία υιοθετεί τα καίρια σημεία των θέσεών του Συνδέσμου, έστω 66 μέρες μετά την κατάργηση του Ε.Φ.Κ.

1. Καταρχάς, σε σχέση με το ζήτημα της απαίτησης προκαταβολής του ΦΠΑ σε περίπτωση ανάκλησης της φορολογικής αποθήκης, υπενθυμίζουμε ότι άμεσα αποστείλαμε την εσωτερική εγκύκλιο της 05.02.2019 στα μέλη μας όπου ενημερώσαμε διεξοδικά για το παράνομο της πρακτικής αυτής ως αντίθετης προς την νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Στην συνέχεια πραγματοποιήσαμε συνάντηση 07.02.2019 με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών στους οποίους υποβάλαμε αναλυτικό υπόμνημα με την σχετική επιχειρηματολογία μας.

Κατόπιν αυτού, με την από 14.03.2019 υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: 6ΥΞ846ΜΠ3Ζ-ΨΕΩ εγκύκλιό του, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. συντάσσεται με την θέση μας (και την ευρωπαϊκή νομιμότητα), ορίζοντας ότι « αναφορικά με τον υπολογισμό και την καταβολή Φ.Π.Α. στην κατά τα ανωτέρω περίπτωση ανάκλησης της φορολογικής αποθήκης, ο φόρος αυτός καταβάλλεται στην περίπτωση που τα προϊόντα είχαν απαλλαγεί από τον αναλογούντα σε αυτά Φ.Π.Α. κατά τη θέση τους σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση (παραγωγή οίνου εντός φορολογικής αποθήκης ) Φ.Π.Α. δεν οφείλεται ».

Στην εγκύκλιο τονίζεται επίσης ότι «στην περίπτωση υποβολής αίτησης ανάκλησης των αδειών εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής υφίσταται υποχρέωση τήρησης των σχετικών με τη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης υποχρεώσεων ήτοι υποβολής Δελτίου παραγωγής, ΔΕΦΚ κλπ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ». Να σημειωθεί πάντως ότι η Διοίκηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να την κάνει δεκτή και μάλιστα, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής Διοίκησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2. Η εγκύκλιος αναφέρεται διεξοδικά και στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην γνωστή σε όλους πλέον ακυρωτική απόφαση 1734/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έκρινε ανίσχυρες, ως δυσβάσταχτες, τις διατάξεις για τους μικρούς οινοπαραγωγούς.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι (σ)ε εκτέλεση της προαναφερόμενης Απόφασης του ΣτΕ… οι μικροί οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά μέσο όρο κάτω από 1.000 HL ετησίως λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής, απαλλασσόμενοι, ωστόσο, από την υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης και έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή ». Κατά συνέπεια, οι μικροί οινοπαραγωγοί, ακόμα και στην απευκταία περίπτωση που στο μέλλον η ελληνική Πολιτεία θα αποφάσιζε να επαναφέρει συντελεστή ΕΦΚ μεγαλύτερου του μηδενός, απαλλάσονται από την υποχρέωση προκαταβολής φόρου.

Σήμερα δε, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, τα προϊόντα των εν λόγω παραγωγών δύνανται να εισάγονται σε φορολογική αποθήκη, η είσοδος δε αυτών πραγματοποιείται με βάση το προβλεπόμενο κατά περίπτωση εμπορικό έγγραφο.

3. Περαιτέρω, η εγκύκλιος ρυθμίζει και το ζήτημα της υποβολής ΔΕΦΚ με μηδενικό ΕΦΚ και ΦΠΑ, για το οποίο είχαμε απευθύνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 27/11.06.2018 επιστολή μας προς τη Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών. Και για το ζήτημα αυτό, σε πλήρη εναρμόνιση με τις θέσεις μας η εγκύκλιος προβλέπει ότι « για τα προϊόντα (κρασιά) που παράγονται ή κατέχονται υπό καθεστώς αναστολής σε Φορολογική Αποθήκη θα πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (με συντελεστή Ε.Φ.Κ. μηδέν) προκειμένου για τη βεβαίωση και είσπραξη του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 109 του ν.2960/01 ».

4. Τέλος, η εν λόγω Εγκύκλιος ρυθμίζει και το καθεστώς των εγγυήσεων. Ειδικότερα, « από 01-01-2019, για τις φορολογικές αποθήκες παραγωγού ή μεταποιητή καθώς και τις φορολογικές αποθήκες που μόνο κατέχουν κρασιά δεν απαιτείται η παροχή των εγγυήσεων που προβλέπονται στις παρ. Α 1 α iii) και Α2 α iv) του προαναφερόμενου άρθρου 10 της ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 9Β΄2744) Α.Υ.Ο. Περαιτέρω, για τη διακίνηση υπό καθεστώς αναστολής των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, την αποστολή τους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ή την εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες μέσω άλλων κρατών μελών εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 6 του άρθρου 14 της υπ΄αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο ».

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πως η Διοίκηση μπορεί να είναι με αποτελεσματικό τρόπο πλάι στο ελληνικό κρασί. Ο Σύνδεσμος έχει και τη βούληση και τις γνώσεις για να σταθεί δίπλα και όχι απέναντι στη Διοίκηση. Ευελπιστούμε ότι η καλή αυτή συνεργασία θα διατηρηθεί και στο μέλλον.