Παπαδημητρίου Στυλιανή, Συχνότητα κατανάλωσης και κριτήρια επιλογής εμφιαλωμένου κρασιού σε περίοδο κρίσης λόγω COVID-19