Ακτινογραφία με ακτίνες X: Ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των έρριζων εμβολιασμένων φυτών αμπέλου πριν την διάθεση τους στην αγορά

Η παραγωγή έρριζου εμβολιασμένου υλικού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που ξεκινάει με τον εμβολιασμό και φτάνει μέχρι την τελική διαλογή στα φυτώρια. Ακόμη και όταν η ένωση φαίνεται επιτυχημένη, η ανάπτυξη και η μακροζωία των μοσχευμάτων μπορεί να ποικίλει, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές ως προς την “ποιότητα” των φυτών που διατίθενται στο εμπόριο. Άλλωστε, δεν υπάρχει σαφής ορισμός το τι αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας έρριζο εμβολιασμένο φυτό αμπέλου. Ένας ορισμός που προσπάθησε να περιγράψει τον όρο “ποιοτικό”  είναι το φυτό να είναι άθικτο, χωρίς φυσικά ελαττώματα και η ένωση να είναι πλήρως επουλωμένη. Και μόνο τα περιθώρια παρερμηνείας που αφήνει ο συγκεκριμένος ορισμός, δείχνουν  την αναγκαιότητα ύπαρξης επιπλέον εργαλείων ακριβείας για την αξιολόγηση των φυτών.
Για να εγκριθούν τα φυτά ώστε να κυκλοφορήσουν στην αγορά της Γαλλίας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται με συγκεκριμένες δοκιμές, με γνωστότερη τη δοκιμή που αφορά τη ζώνη ένωσης εμβολίου-υποκειμένου γνωστή και ως “thumb test”, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της μηχανικής αντίστασης της ένωσης. Τα υπόλοιπα κριτήρια έγκρισης είναι το φυτό να διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό τριών ριζών και έναν ξυλοποιημένο βλαστό με μήκος τουλάχιστον 2 εκατοστών. Το “thumb test” περιέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, αφού εξαρτάται από το άτομο που το διενεργεί και από το χρόνο που έχει παρέλθει από τη δημιουργία της ένωσης. Για την επιτυχή ένωση στα φυτά, απαιτείται η ανάπτυξη ενός λειτουργικού αγγειακού συστήματος μεταξύ του βλαστού και του υποκειμένου. Αυτό υποτίθεται ότι αξιολογείται με τα προαναφερθέντα κριτήρια, παρόλα αυτά πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως είναι καλά οργανωμένη η ένωση και αποτελεί ένα χειροκίνητο τεστ που χρησιμοποιεί τον αντίχειρα επαρκές κριτήριο για να αξιολογήσουμε μια τόσο πολύπλοκη ένωση; Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν να αξιολογηθεί η δυνατότητα χρήσης ποσοτικών και αντικειμενικών κριτηρίων ακριβείας αντί των υφιστάμενων για την επιλογή των εμβολιασμένων φυτών που θα διατεθούν στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστίασε στο:
  1. Να εξελίξει τη γνώση σχετικά με το τι διακρίνει τα φυτά που περνούν και τα φυτά που αποτυγχάνουν στη δοκιμή.
  2. Να καθορίσει τα κριτήρια επιλογής εμβολιασμένων φυτών αμπέλου καλής ποιότητας.

x rays

Εικόνες 1&2: (1): Ακτινογραφία με ακτίνες X που χρησιμοποιήθηκε για αυτή τη μελέτη. (2): Εικονική διαμήκης τομή της ένωσης του μοσχεύματος που απεικονίζεται με ακτινογραφία με ακτίνες X. Συγκριτική άποψη μοσχεύματος που (A) εγκρίνεται και (B) απορρίπτεται με το τεστ του αντίχειρα. Ο αέρας και το μέρος με τη νέκρωση στην ένωση φαίνονται μαύρα (όχι πυκνά με τις ακτίνες X).

Εδώ και αρκετά χρόνια οι μέθοδοι της ιατρικής απεικόνισης και ιδιαίτερα η πολυεφαρμοσμένη ακτινογραφία με ακτίνες X.φάνηκε να αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της ανατομίας και της τρισδιάστατης οργάνωσης των φυτών. Αυτή η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διερεύνηση του βαθμού ξυλοποίησης των αγγείων και των συνδέσεων και για την περιγραφή  της ένωσης των μοσχευμάτων.

Το πειραματικό κομμάτι της έρευνας διεξήχθη σε δύο παρτίδες με 60-80 εμβολιασμένα αμπέλια που επιλέχθηκαν τυχαία για σάρωση,.πριν αξιολογηθούν με τα επίσημα κριτήρια ποιότητας ,συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμασίας του αντίχειρα. Πολλές μεταβλητές που αφορούσαν την ένωση του μοσχεύματος και την ανατομία βλαστών και υποκειμένων μετρήθηκαν. Στη συνέχεια έγινε η σύγκριση μεταξύ των φυτών που περνούν ή δεν περνούν το “thumb test”. Δύο κριτήρια που σχετίζονται με την παραγωγή ξύλου και τον όγκο “αέρα και νέκρωσης”.στη διεπαφή φάνηκε να ξεχωρίζουν στο πείραμα με χρήση των ακτινών Χ. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ανοίγουν προοπτικές για τη χρήση αυτών των μεθόδων και για την αξιολόγηση της ποιότητας των μοσχευμάτων μεσοπρόθεσμα άρα και της ανθεκτικότητας των αμπελώνων μακροπρόθεσμα. // ΠΗΓΗ: ResearchGate

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε επίσης: