Φαινολογία: Ακολουθώντας το εσωτερικό ρολόι των πρέμνων

Η φαινολογία ορίζεται ως η διαδοχή των σταδίων ανάπτυξης ενός ζωντανού οργανισμού σε μια χρονιά και επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες. Στο αμπέλι, η ανάπτυξη σε όλη τη διάρκεια του έτους,.χαρακτηρίζεται από κάποια κρίσιμα στάδια, όπως αυτό της πράσινης κορυφής, της άνθησης και του περκασμού. Η λεπτομερής παρακολούθηση αυτών των σταδίων στον αμπελώνα είναι απαραίτητη για την εφαρμογή επιτυχημένων αμπελοκαλλιεργητικών παρεμβάσεων. Από την καταγραφή των φαινολικών σταδίων της αμπέλου και την ανάλυση των δεδομένων,.προκύπτουν συγκεκριμένες εφαρμογές, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι:

• Ο σχεδιασμός ενός χρονοδιαγράμματος παρεμβάσεων στον αμπελώνα. Ορισμένες παρεμβάσεις όπως η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το ξεφύλλισμα,.ή ο πράσινος τρύγος είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης της αμπέλου για αυτό και απαιτούν φαινολογική παρακολούθηση.
• Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της ωριμότητας. Η καθιέρωση μιας σειράς φαινολογικών καταγραφών σε ορισμένα αγροτεμάχια αναφοράς μιας περιοχής, επιτρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια το στάδιο της σχετικής ωρίμανσης τους. Επιπλέον, η ακριβής καταγραφή των φαινολικών σταδίων, μας επιτρέπει να ποσοτικοποιήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.
• Η αξιολόγηση της επίδρασης ορισμένων αμπελοκαλλιεργητικών πρακτικών. Ορισμένες παρεμβάσεις όπως ο χρόνος κλαδέματος είναι ικανές να τροποποιήσουν το βλαστικό κύκλο της αμπέλου. Η ακριβής παρακολούθηση των φαινολογικών σταδίων,.επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδρασης αυτών των πρακτικών ακόμα και σε διαφορετικούς κλώνους της ίδιας ποικιλίας.
• Η πρόβλεψη της ημερομηνίας τρύγου. Η παρακολούθηση της φαινολογίας από τα αρχικά στάδια, παρέχει γνώση νωρίς σχετικά με το αν ο τρύγος θα είναι πρώιμος ή όψιμος. Με την πάροδο των σταδίων η πρόβλεψη αυτή γίνεται ακριβέστερη.
• Η επιλογή των σωστών αμπελώνων αναφοράς. Για να υπάρχει μια χρήσιμη και εφικτή παρακολούθηση,.απαιτείται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αμπελώνων αναφοράς που να αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά τις βασικές ποικιλίες, τους τύπους εδαφών και την ηλιακή έκθεση. Επίσης η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται στα ίδια αγροτεμάχια και αν είναι δυνατόν στα ίδια πρέμνα,.έτσι ώστε μετά από την καταγραφή δεκαετών μετρήσεων, τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και να παρουσιάζονται ως “απόκλιση από το μέσο όρο”.
Προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή καταγραφή αποτελεσμάτων προτείνεται η εφαρμογή της μεθόδου IVES Technical Reviews.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
φαινολογία • φαινολογικά στάδια • αμπελοκαλλιέργεια • αμπελώνας• κλιματικές συνθήκες • κλάδεμα • τρύγος • ωρίμανση • φαινολογία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Cornelis van LeeuwenAgnès Destrac-IrvineLaure de ResseguierIñaki Garcia de Cortazar-AtauriÉric Duchêne